Thông báo về việc tổ chức họp tập thể phòng ở sinh viên định kỳ (3 tháng/lần) In
Thứ ba, 15 Tháng 12 năm 2020 11:23

Với mục đích nâng cao, cải tiến chất lượng dịch vụ lưu trú tại KTX ngày một tốt hơn, do đó định kỳ sau mỗi kỳ lưu trú, KTX Bách khoa sẽ thực hiện lấy ý kiến tập thể các phòng ở sinh viên liên quan đến công tác quản lý sinh viên nội trú, những vấn đề còn tồn đọng trong sinh hoạt nội bộ trong phòng và ngoài phòng ở sinh viên,…Những ý kiến thảo luận đóng góp của tập thể sinh viên các phòng ở là cơ sở để KTX có phương án điều chỉnh phù hợp, hỗ trợ giải quyết các thắc mắc của sinh viên, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống nội trú. 

* Hình thức triển khai:

1/. Họp nội bộ tập thể phòng: định kỳ 3 tháng/lần. Đây là kỳ họp đầu tiên của năm học 2020-2021.

2/. Khi bắt đầu cuộc họp, sinh viên đăng nhập vào Biểu mẫu: https://bit.ly/2LDyVEn. Lưu ý: Mỗi sinh viên tham gia họp phòng chỉ đăng nhập trả lời 1 lần duy nhất (không trả lời trước phiên họp phòng).

3/. Trưởng phòng ở sinh viên sẽ chủ trì phiên họp nội bộ phòng mình và phiên họp phải đủ từ 2/3 thành viên mới tính là hợp lệ. Hạn chót tổ chức họp trước ngày 22/12/2020.

4/. Cán bộ giám thị quản lý tầng sẽ giám sát ngẫu nhiên tính nghiêm túc phiên họp phòng. Nếu phòng không tổ chức họp hoặc họp không đủ 2/3 thành viên thì tập thể phòng bị trừ 5 điểm/SV (mục A5).

 

Văn bản gốc: 139/TB-KTX, ngày 15/12/2020